Główne klasy wyświetlania

Flash Player 9 i nowsze wersje, Adobe AIR 1.0 i nowsze wersje

Pakiet flash.display package języka ActionScript 3.0 zawiera klasy obiektów ekranowych, które mogą pojawić się w programie Flash Player lub AIR. Na poniższej ilustracji przedstawiono relacje podklas głównych klas obiektów wyświetlanych.

Ilustracja przedstawia dziedziczenie klas przez klasy obiektów wyświetlanych. Należy zwrócić uwagę na to, że niektóre z tych klas, a przede wszystkim StaticText, TextField, i Video, nie są dostępne w pakiecie flash.display — mimo to dziedziczą od klasy DisplayObject.

Wszystkie klasy, które stanowią rozszerzenie klasy DisplayObject, dziedziczą jej metody i właściwości. Więcej informacji zawiera sekcja Właściwości i metody klasy DisplayObject .

Możliwe jest utworzenie instancji następujących klas zawartych w pakiecie flash.display:

 • Bitmap — klasa Bitmap służy do definiowania obiektów bitmap ładowanych z zewnętrznych plików lub renderowanych w języku ActionScript. Bitmapy można ładować z zewnętrznych plików za pośrednictwem klasy Loader. Możliwe jest ładowanie plików GIF, JPG oraz PNG. Możliwe jest również utworzenie obiektu BitmapData z niestandardowymi danymi, a następnie utworzenie obiektu Bitmap, który będzie korzystał z tych danych. Metody klasy BitmapData służą do modyfikowania bitmap ładowanych oraz tworzonych w języku ActionScript. Więcej informacji zawierają sekcje Ładowanie obiektów wyświetlanych i Praca z bitmapami .

 • Loader — klasa Loader służy do ładowania zasobów zewnętrznych (plików SWF lub plików graficznych). Więcej informacji zawiera sekcja Dynamiczne ładowanie treści wyświetlanych .

 • Shape — klasa Shape służy do tworzenia grafik wektorowych, takich jak prostokąty, linie, okręgi itp. Więcej informacji zawiera sekcja Korzystanie z interfejsu API rysowania .

 • SimpleButton— obiekt SimpleButton jest reprezentacją (w języku ActionScript) symbolu przycisku utworzonego w narzędziu do tworzenia treści programu Flash. Instancja SimpleButton ma cztery stany przycisku: „up”, „down”, „over” i „hit test” (obszar, który reaguje na zdarzenia na klawiaturze i kliknięcia).

 • Sprite — obiekt Sprite może zawierać własną grafikę, a ponadto podrzędne elementy wyświetlane. (Klasa Sprite stanowi rozszerzenie klasy DisplayObjectContainer). Więcej informacji zawierające sekcje Praca z kontenerami obiektów wyświetlanych i Korzystanie z interfejsu API rysowania .

 • MovieClip — obiekt MovieClip jest formą symbolu klipu filmowego utworzonego w narzędziu do tworzenia treści programu Flash, która została przygotowana w języku ActionScript. W praktyce obiekt MovieClip jest podobny do obiektu Sprite z wyjątkiem tego, że MovieClip również zawiera oś czasu. Więcej informacji zawiera sekcja Praca z klipami filmowymi .

Poniższe klasy, które nie są dostępne w pakiecie flash.display, są podklasami klasy DisplayObject:

 • Klasa TextField, dostępna w pakiecie flash.text, jest obiektem wyświetlania dla wyświetlania i wprowadzania tekstu. Więcej informacji zawiera sekcja Podstawy pracy z tekstem .

 • Będąca częścią pakietu flash.text.engine klasa TextLine jest obiektem ekranowym używanym do wyświetlania wierszy tekstu utworzonych za pomocą mechanizmu Flash Text Engine i architektury Text Layout Framework. Więcej informacji zawierają rozdziały Korzystanie z mechanizmu Flash Text Engine i Korzystanie z architektury Text Layout Framework .

 • Klasa Video, dostępna w pakiecie flash.media, jest obiektem wyświetlania dla wyświetlania plików wideo. Więcej informacji zawiera sekcja Praca z wideo .

Poniższe klasy z pakietu flash.display stanowią rozszerzenie klasy DisplayObject, ale użytkownik nie może tworzyć ich instancji. Zamiast tego stanowią klasy nadrzędne dla innych obiektów wyświetlanych — stanowią połączenie typowych funkcji w jednej klasie.

 • AVM1Movie — klasa AVM1Movie służy do reprezentowania załadowanych plików SWF, które zostały utworzone w językach ActionScript 1.0 i 2.0.

 • DisplayObjectContainer — klasy Loader, Stage, Sprite i MovieClip stanowią rozszerzenie klasy DisplayObjectContainer. Więcej informacji zawiera sekcja Praca z kontenerami obiektów wyświetlanych .

 • InteractiveObject — InteractiveObject jest klasą bazową dla wszystkich obiektów używanych do interakcji z myszą i klawiaturą. Obiekty SimpleButton, TextField, Loader, Sprite, Stage i MovieClip są podklasami klasy InteractiveObject. Więcej informacji na temat tworzenia interakcji myszy i klawiatury zawiera rozdział Podstawy interakcji z użytkownikiem .

 • MorphShape — te obiekty są tworzone podczas tworzenia animacji kształtu w narzędziu do tworzenia treści programu Flash. Instancji tych obiektów nie można utworzyć za pomocą języka ActionScript, ale dostęp do nich można uzyskać z listy wyświetlania.

 • Stage — klasa Stage stanowi rozszerzenie klasy DisplayObjectContainer. Dla aplikacji istnieje tylko jedna instancja Stage i znajduje się ona na najwyższym poziomie hierarchii listy wyświetlania. Dostęp do obiektu Stage można uzyskać za pośrednictwem właściwości stage dowolnej instancji DisplayObject. Więcej informacji zawiera sekcja Ustawianie właściwości obiektu Stage .

Klasa StaticText, dostępna w pakiecie flash.text, również rozszerza klasę DisplayObject, ale jej instancji nie można tworzyć w kodzie. Statyczne pola tekstowe można tworzyć wyłącznie w programie Flash.

Poniższe klasy nie są obiektami ekranowymi ani kontenerami obiektów ekranowych i nie występują na liście wyświetlania, ale wyświetlają grafikę na stole montażowym. Te klasy powodują rysowanie w prostokącie określanym jako okno robocze, który jest ustawiany względem stołu montażowego.

Funkcje następujących klas pakietu fl.display odpowiadają funkcjom klas flash.display.Loader i LoaderInfo. Podczas pracy w środowisku Flash Professional (wersja CS5.5 lub nowsza) należy używać tych klas zamiast ich odpowiedników z pakietu flash.display. W tym środowisku pomagają one w rozwiązywaniu problemów dotyczących architektury TLF i wstępnego wczytywania współużytkowanych bibliotek czasu wykonywania. Więcej informacji zawiera sekcja Używanie klas ProLoader i ProLoaderInfo .

 • fl.display.ProLoader — analogicznie do klasy flash.display.Loader

 • fl.display.ProLoaderInfo — analogicznie do klasy flash.display.LoaderInfo