AIR Hata Ayıklama Başlatıcısı (ADL)

AIR Hata Ayıklama Başlatıcısı'nı (ADL) geliştirme sırasında hem SWF tabanlı hem de HTML tabanlı uygulamaları çalıştırmak için kullanın. ADL kullanarak bir uygulamayı paketlemeden ve yüklemeden çalıştırabilirsiniz. Varsayılan olarak ADL, SDK'ye dahil olan bir çalışma zamanı kullanır, yani ADL'yi kullanmak için çalışma zamanını ayrı olarak yüklemeniz gerekmez.

ADL, izleme ifadelerini ve çalışma zamanı hatalarını standart çıktıya yazdırır, ancak kesme noktalarını veya diğer hata ayıklama özelliklerini desteklemez. Karmaşık hata ayıklama sorunları için Flash Hata Ayıklayıcı'yı (veya Flash Builder gibi bir entegre geliştirme ortamını) kullanabilirsiniz.

Not: trace() ifadeleriniz konsolda görüntülenmiyorsa, mm.cfg dosyasında ErrorReportingEnable veya TraceOutputFileEnable öğesini belirtmediğinizden emin olun. Bu dosyanın platforma özgü konumuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. mm.cfg dosyasını düzenleme .

AIR doğrudan hata ayıklamayı destekler, bu yüzden çalışma zamanının bir hata ayıklama sürümüne gerek olmaz (Ancak bu sürüme Adobe® Flash® Player’da gerek olurdu). Komut satırı hata ayıklamasını yönetmek için, Flash Hata Ayıklayıcısı ve AIR Hata Ayıklama Başlatıcısı’nı (ADL) kullanın.

Flash Hata Ayıklayıcısı Flex SDK dizininde dağıtılır. Windows’taki fdb.exe gibi yerel sürümler bin alt dizinindedir. Java sürümü lib alt dizinindedir. AIR Hata Ayıklama Başlatıcısı, adl.exe, Flex SDK yüklemenizin bin dizinindedir. (Ayrı bir Java sürümü yoktur).

Not: Fdb onu Flash Player ile açmaya çalışacağından, bir AIR uygulamasını doğrudan fdb ile başlatamazsınız. Onun yerine, AIR uygulamasının çalışan bir fdb oturumuna bağlanmasına izin verin.

ADL kullanımı

ADL ile bir uygulama çalıştırmak için aşağıdaki deseni kullanın:

adl application.xml

Uygulamanın uygulama tanımlayıcı dosyası application.xml olduğunda.

ADL için tam söz dizimi şudur:

adl   [-runtime runtime-directory] 
  [-pubid publisher-id] 
  [-nodebug] 
  [-atlogin] 
  [-profile profileName] 
  [-screensize value] 
  [-extdir extension-directory] 
  application.xml 
  [root-directory] 
  [-- arguments]

(Köşeli parantez [] içindeki öğeler isteğe bağlıdır.)

-runtime runtime-directory Kullanılacak çalışma zamanını içeren dizini belirtir. Belirtilmemişse, ADL programıyla aynı SDK'de bulunan çalışma zamanı dizini kullanılır. ADL'i SDK klasörünün dışına taşırsanız, çalışma zamanı dizinini belirtin. Windows ve Linux'ta, Adobe AIR dizinini içeren dizini belirtin. Mac OS X'te, Adobe AIR.framework içeren dizini belirtin.

-pubid publisher-id Bu çalıştırma için AIR uygulamasının yayıncı kimliği olarak belirtilen değeri atar. Geçici bir yayıncı belirlemek, yerel bağlantı üzerinden iletişim kurma gibi, bir uygulamanın benzersiz olarak tanımlanmasına yardımcı olan yayıncı kimliğini kullanan AIR uygulaması özelliklerini test etmenizi sağlar. AIR 1.5.3'te olduğu gibi, uygulama açıklayıcı dosyasındaki yayıncı kimliğini de belirleyebilirsiniz (ve bu parametreyi kullanmamalısınız).

Not: Bir Yayıncı Kimliği, AIR 1.5.3'ten itibaren artık otomatik olarak tahmin edilmez ve bir AIR uygulamasına atanmaz. Mevcut bir AIR uygulaması için bir güncelleme oluştururken bir yayıncı kimliği belirtebilirsiniz, ancak yeni uygulamalar yayıncı kimliği gerektirmez ve belirtmemelidir.

-nodebug Hata ayıklama desteğini kapatır. Kullanılırsa, uygulama işlemi Flash hata ayıklayıcıya bağlanamaz ve işlenmeyen istisnaların iletişim kutuları bastırılır. (Ancak, izleme ifadeleri konsol penceresine yazdırmaya devam eder.) Hata ayıklamanın kapatılması, uygulamanızın biraz daha hızlı çalışmasını sağlar ve ayrıca yüklenmiş bir uygulamanın çalışma modunu daha iyi taklit eder.

- atlogin Oturum açma sırasında uygulamanın başlatılmasını benzetir. Bu bayrak, yalnızca bir uygulama kullanıcı oturum açtığında başlatılmak üzere ayarlandığında yürütülen uygulama mantığını test etmenizi sağlar. -atlogin kullanıldığında, uygulamaya gönderilen InvokeEvent nesnesinin reason özelliği standard yerine login olur (uygulama zaten çalışmıyorsa).

-profile profileName ADL belirtilen profili kullanarak uygulamanın hatalarını ayıklar. profileName aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

 • desktop

 • extendedDesktop

 • mobileDevice

Uygulama tanımlayıcısı bir supportedProfiles öğesi içeriyorsa, -profile ile belirttiğiniz profil desteklenen listenin bir üyesi olmalıdır. -profile bayrağı kullanılmıyorsa uygulama tanımlayıcısındaki ilk profil etkin profil olarak kullanılır. Uygulama tanımlayıcısı supportedProfiles öğesini içermiyorsa ve -profile bayrağını kullanmıyorsanız, desktop profili kullanılır.

Daha fazla bilgi için bkz. supportedProfiles ve Aygıt profilleri .

-screensize value Masaüstünde mobileDevice profilinde uygulama çalıştırırken kullanılacak taklit edilen ekran boyutu. Ekran boyutunu önceden tanımlanmış ekran türü olarak veya dikey mizanpaj için normal genişlik ve yükseklik artı tam ekran genişliği ve yüksekliğinin piksel boyutları olarak belirtin. Değeri türe göre belirtmek için aşağıdaki önceden belirlenmiş ekran türlerinden birini kullanın:

Ekran türü

Normal genişlik x yükseklik

Tam ekran genişliği x yüksekliği

480

720 x 480

720 x 480

720

1280 x 720

1280 x 720

1080

1920 x 1080

1920 x 1080

Droid

480 x 816

480 x 854

FWQVGA

240 x 432

240 x 432

FWVGA

480 x 854

480 x 854

HVGA

320 x 480

320 x 480

iPad

768 x 1004

768 x 1024

iPadRetina

1536 x 2008

1536 x 2048

iPhone

320 x 460

320 x 480

iPhoneRetina

640 x 920

640 x 960

iPhone5Retina

640 x 1096

640 x 1136

iPhone6

750 x 1294

750 x 1334

iPhone6Plus

1242 x 2148

1242 x 2208

iPod

320 x 460

320 x 480

iPodRetina

640 x 920

640 x 960

iPod5Retina

640 x 1096

640 x 1136

NexusOne

480 x 762

480 x 800

QVGA

240 x 320

240 x 320

SamsungGalaxyS

480 x 762

480 x 800

SamsungGalaxyTab

600 x 986

600 x 1024

WQVGA

240 x 400

240 x 400

WVGA

480 x 800

480 x 800

Piksel boyutlarını doğrudan belirtmek için aşağıdaki biçimi kullanın:

widthXheight:fullscreenWidthXfullscreenHeight

Dikey mizanpaj için piksel boyutlarını her zaman belirtin. Bu, genişlik değerinin yükseklik değerinden daha küçük olarak belirtilmesi anlamına gelir. Örneğin, NexusOne ekranı şununla belirtilebilir:

-screensize 480x762:480x800

-extdir extension-directory Çalışma zamanının yerel uzantıları araması gerektiği dizin. Dizin uygulamanın kullandığı her yerel uzantı için bir alt dizin içerir. Bu dizinlerin her biri, bir uzantının paketlenmemiş ANE dosyasını içerir. Örneğin:

C:\extensionDirs\ 
  extension1.ane\ 
    META-INF\ 
      ANE\ 
        Android-ARM\ 
          library.swf 
          extension1.jar 
        extension.xml 
      signatures.xml 
    catalog.xml 
    library.swf 
    mimetype 
  extension2.ane\ 
    META-INF\ 
      ANE\ 
        Android-ARM\ 
          library.swf 
          extension2.jar 
        extension.xml 
      signatures.xml 
    catalog.xml 
    library.swf 
    mimetype 
  

-extdir parametresini kullanırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • ADL komutu, belirtilen her bir dizinin .ane dosya adı uzantısına sahip olmasını gerektirir. Ancak, dosya adının ".ane" sonekinden önceki bölümü geçerli herhangi bir dosya adı olabilir. Bu bölümün uygulama tanımlayıcı dosyasının extensionID uzantısının değeriyle eşleşmesi gerekmez .

 • -extdir parametresini bir kereden fazla belirtebilirsiniz.

 • -extdir parametresinin kullanımı ADT aracı ve ADL aracı için farklıdır. ADT'de, parametre ANE dosyalarını içeren bir dizini belirtir.

 • Uzantı dizinlerini belirtmek için ortam değişkeni AIR_EXTENSION_PATH öğesini de kullanabilirsiniz. Bkz. ADT ortam değişkenleri .

application.xml Uygulama tanımlayıcı dosyası. Bkz. AIR uygulama tanımlayıcı dosyaları . Uygulama açıklayıcısı ADL tarafından gerekli görülen tek parametredir ve çoğu zaman ihtiyaç duyulan tek parametredir.

root-directory Uygulamanın çalıştırılacak kök dizinini belirtir. Belirtilmemişse, uygulama tanımlayıcı dosyasını içeren dizin kullanılır.

-- arguments "--" karakterlerinden sonra gelen tüm karakter dizeleri uygulamaya komut satırı argümanları olarak iletilir.

Not: Zaten çalışmakta olan bir AIR uygulamasını başlattığınızda, bu uygulamanın yeni bir örneği başlatılmaz. Bunun yerine çalışan örneğe bir invoke olayı gönderilir.

ADL Örnekleri

Geçerli dizinde bir uygulama çalıştırın:

adl myApp-app.xml

Geçerli dizinin alt dizininde bir uygulama çalıştırın:

adl source/myApp-app.xml release

Bir uygulama çalıştırın ve "tick" ve "tock" olmak üzere iki komut satırı argümanını iletin:

adl myApp-app.xml -- tick tock

Belirli bir çalışma zamanını kullanarak bir uygulama çalıştırın:

adl -runtime /AIRSDK/runtime myApp-app.xml

Hata ayıklama desteği olmadan bir uygulama çalıştırın:

adl -nodebug myApp-app.xml

Mobil aygıt profilinde bir uygulama çalıştırın ve Nexus One ekran boyutunun benzetimini yapın:

adl -profile mobileDevice -screensize NexusOne myMobileApp-app.xml

Uygulamayı çalıştırmak için Apache Ant kullanarak bir uygulama çalıştırın (örnekte gösterilen yollar Windows içindir):

<property name="SDK_HOME" value="C:/AIRSDK"/> 
<property name="ADL" value="${SDK_HOME}/bin/adl.exe"/> 
<property name="APP_ROOT" value="c:/dev/MyApp/bin-debug"/> 
<property name="APP_DESCRIPTOR" value="${APP_ROOT}/myApp-app.xml"/> 
 
<target name="test"> 
  <exec executable="${ADL}"> 
    <arg value="${APP_DESCRIPTOR}"/> 
    <arg value="${APP_ROOT}"/> 
  </exec> 
</target>

ADL çıkış ve hata kodları

Aşağıdaki tablo, ADL tarafından yazdırılan çıkış kodlarını açıklamaktadır:

Çıkış kodu

Açıklama

0

Başarılı başlatma. ADL, AIR uygulaması çıktıktan sonra çıkar.

1

Zaten çalışmakta olan AIR uygulamasını başarılı bir şekilde başlatma. ADL hemen çıkar.

2

Kullanım hatası. ADL'ye verilen argümanlar yanlış.

3

Çalışma zamanı bulunamadı.

4

Çalışma zamanı başlatılamadı. Bunun nedeni genellikle uygulamada belirtilen sürümün, çalışma zamanının sürümüyle eşleşmemesidir.

5

Bilinmeyen nedenlerden kaynaklanan bir hata oluştu.

6

Uygulama tanımlayıcı dosyası bulunamadı.

7

Uygulama tanımlayıcının içeriği geçersiz. Bu hata genellikle XML'in doğru biçimlendirilmediğini belirtir.

8

Ana uygulama içerik dosyası (uygulama tanımlayıcı dosyasının <content> öğesinde belirtilen) bulunamadı.

9

Ana uygulama içerik dosyası geçerli bir SWF veya HTML dosyası değil.

10

Uygulama, -profil seçeneğiyle belirtilen profili desteklemez.

11

-screensize argümanı geçerli dosyada desteklenmez.