Grunderna i visningsprogrammering

Flash Player 9 och senare, Adobe AIR 1.0 och senare

För alla program som skapats med ActionScript 3.0 finns en hierarki med visningsobjekt som kallas visningslista, vilket visas nedan. Visningslistan innehåller alla synliga element i programmet.

<Hierarki i visningslista>

Så som visas i bilden hör visningselementen till en eller flera av följande grupper:

 • Scenen

  Scenen är basbehållaren för alla visningsobjekt. I varje program finns ett scenobjekt, vilket innehåller alla visningsobjekt för skärmen. Scenen är behållaren på översta nivån och den visas högst upp i visningslistans hierarki:

  Varje SWF-fil har en tillhörande ActionScript-klass som heter SWF-filens huvudklass. När en SWF-fil öppnas i Flash Player eller Adobe AIR anropas konstruktorfunktionen för klassen och den instans som skapas (som alltid är en typ av visningsobjekt) läggs till som ett underordnat objekt till Stage-objektet. En SWF-fils huvudklass utökar alltid klassen Sprite (mer information finns i Fördelar med visningslistan).

  Du får åtkomst till scenen via egenskapen stage i valfri DisplayObject-instans. Mer information finns i Inställning av scenegenskaper.

 • Visningsobjekt

  I ActionScript 3.0 är alla element som visas på skärmen i ett program olika typer av visningsobjekt. I flash.display-paketet ingår klassen DisplayObject, som är en basklass utökad med ett antal andra klasser. Dessa olika klasser motsvarar olika typer av visningsobjekt, till exempel vektorformer, filmklipp och textfält. En översikt över dessa klasser finns i Fördelar med visningslistan.

 • Behållare för visningsobjekt

  Behållare för visningsobjekt är specifika typer av visningsobjekt som, utöver sin egen visuella representation, även kan innehålla underordnade objekt.

  Klassen DisplayObjectContainer är en underklass av DisplayObject-klassen. Ett DisplayObjectContainer-objekt kan innehålla flera visningsobjekt i sin listamed underordnade objekt. I följande exempel visas en typ av DisplayObjectContainer-objekt som heter Sprite och som innehåller olika visningsobjekt:

  <Sprite som innehåller visningsobjekt>
  A.
  Objektet SimpleButton. Den här typen av visningsobjekt har olika lägen: upp, ned och över.

  B.
  Objektet Bitmap. I det här fallet lästes objektet Bitmap in från en extern JPEG-fil via objektet Loader.

  C.
  Objektet Shape. Tavelramen innehåller en rundad rektangulär form som ritats i ActionScript. I detta Shape-objekt används ett skuggfilter.

  D.
  Objektet TextField.

  DisplayObjectContainer-objekten kallas även behållare för visningsobjekt eller helt enkelt behållare. Som tidigare nämnts är scenen en behållare för visningsobjekt.

  Trots att alla synliga visningsobjekt ärver från klassen DisplayObject är respektive typ en specifik underklass till klassen DisplayObject. Det finns till exempel en konstruktorfunktion för klassen Shape eller Video, men klassen DisplayObject saknar konstruktorfunktion.

Viktiga termer och begrepp

Följande referenslista innehåller viktiga termer som du kommer att stöta på när du programmerar ActionScript-grafik:

Alfa
Färgvärdet som motsvarar hur pass genomskinlig en färg är (alltså mängden opacitet). En färg med till exempel ett alfakanalvärde på 60 % visar endast 60 % av hela sin styrka, vilket innebär 40 % genomskinlighet.

Bitmappsgrafik
Grafik som i datorn har definierats som ett rutnät (rader och kolumner) med pixlar i olika färger. Vanlig bitmappsgrafik är till exempel digitala foton och liknande bilder.

Blandningsläge
En specifikation över hur innehållet i två överlappande bilder ska samverka. En ogenomskinlig bild ovanpå en annan bild blockerar den underliggande bilden så att den inte syns alls. Men med olika blandningslägen blandas bildernas färger på olika sätt så att resultatet blir en kombination av de båda bilderna.

Visningslista
Hierarkin för visningsobjekt som kommer att återges som synligt skärminnehåll av Flash Player och AIR. Scenen är roten i visningslistan och alla visningsobjekten som är kopplade till scenen eller något av underordnade objekt utgör visningslistan (även om objektet egentligen inte återges, till exempel om det ligger utanför gränserna för scenen).

Visningsobjekt
Ett objekt som motsvarar någon typ av visuellt innehåll i Flash Player eller AIR. Endast visningsobjekt kan inkluderas i visningslistan och alla visningsobjektklasser är underklasser i klassen DisplayObject.

Behållare för visningsobjekt
En specifik typ av visningsobjekt som kan innehålla underordnade visningsobjekt utöver att (vanligtvis) ha sin egen visuella representation.

SWF-filens huvudklass
Klassen som definierar beteendet för det yttersta visningsobjektet i en SWF-fil, som per definition är klassen för själva SWF-filen. I en SWF-fil som skapats med Flash är till exempel dokumentklassen huvudklass. Den har en huvudtidslinje, som innehåller alla andra tidslinjer, och SWF-filens huvudklass är den klass där huvudtidslinjen är en instans.

Maskering
En teknik som används för att dölja vissa delar av en bild (eller omvänt, endast tillåta visning av vissa delar av en bild). Delarna av maskbilden blir genomskinliga så att underliggande innehåll lyser igenom. Termen är relaterad till målarens maskeringstejp som används för att inte färgen ska hamna på vissa ytor.

Scen
Den visuella behållaren som är bas eller bakgrund för allt visuellt innehåll i en SWF-fil.

Omformning
En justering av en visuell egenskap i en grafik, till exempel rotering av objektet, skaländring, skevning eller förvrängning av formen, eller ändring av färgen.

Vektorgrafik
Grafik som definieras i datorn som linjer och former ritade med specifika egenskaper (till exempel tjocklek, längd, storlek, vinkel och position).