Voorbeeld: Perspectiefprojectie

Flash Player 10 of hoger, Adobe AIR 1.5 of hoger

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u perspectiefprojectie gebruikt om 3D-ruimte te maken. U ziet hoe u het verdwijnpunt kunt aanpassen en de perspectiefprojectie van de ruimte kunt wijzigen met de eigenschap projectionCenter. Door deze wijziging wordt afgedwongen dat focalLength en fieldOfView opnieuw worden berekend met de vervorming van de 3D-ruimte die hiermee gepaard gaat.

In dit voorbeeld gebeurt het volgende:

 1. Er wordt een sprite gemaakt met de naam center, als een cirkel met kruisdraden.

 2. De coördinaten van de sprite center worden toegewezen aan de eigenschap projectionCenter van de eigenschap perspectiveProjection van de eigenschap transform van het hoofdniveau.

 3. Er worden gebeurtenislisteners voor muisgebeurtenissen toegevoegd die projectionCenter wijzigen zodat deze de locatie van het center-object volgt.

 4. Er worden vier vakken in accordeonstijl gemaakt die de wanden vormen van de respectieve ruimte.

Sleep de cirkel naar verschillende locaties wanneer u dit voorbeeld, ProjectionDragger.swf, test. Het verdwijnpunt volgt de cirkel en landt waar u het neerzet. Kijk hoe de vakken die de ruimte omsluiten, worden uitgerekt en vervormen als u het projectiemiddelpunt ver van het midden van het werkgebied verplaatst.

Zie www.adobe.com/go/learn_programmingAS3samples_flash_nl als u de toepassingsbestanden voor dit voorbeeld wilt downloaden. U vindt de toepassingsbestanden van ProjectionDragger in de map Samples/ProjectionDragger.

package 
{ 
  import flash.display.Sprite; 
  import flash.display.Shape; 
  import flash.geom.Point; 
  import flash.events.*; 
  public class ProjectionDragger extends Sprite 
  { 
    private var center : Sprite; 
    private var boxPanel:Shape; 
    private var inDrag:Boolean = false; 
     
     public function ProjectionDragger():void 
    { 
      createBoxes(); 
      createCenter(); 
    } 
     public function createCenter():void 
     {  
       var centerRadius:int = 20; 
   
       center = new Sprite(); 
   
       // circle 
       center.graphics.lineStyle(1, 0x000099); 
       center.graphics.beginFill(0xCCCCCC, 0.5); 
       center.graphics.drawCircle(0, 0, centerRadius); 
       center.graphics.endFill(); 
       // cross hairs 
       center.graphics.moveTo(0, centerRadius); 
       center.graphics.lineTo(0, -centerRadius); 
       center.graphics.moveTo(centerRadius, 0); 
       center.graphics.lineTo(-centerRadius, 0); 
       center.x = 175; 
       center.y = 175; 
       center.z = 0; 
       this.addChild(center); 
   
       center.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, startDragProjectionCenter); 
       center.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, stopDragProjectionCenter); 
       center.addEventListener( MouseEvent.MOUSE_MOVE, doDragProjectionCenter); 
       root.transform.perspectiveProjection.projectionCenter = new Point(center.x, center.y); 
    } 
    public function createBoxes():void 
    { 
      // createBoxPanel(); 
      var boxWidth:int = 50; 
      var boxHeight:int = 50; 
      var numLayers:int = 12; 
      var depthPerLayer:int = 50; 
       
      // var boxVec:Vector.<Shape> = new Vector.<Shape>(numLayers); 
      for (var i:int = 0; i < numLayers; i++) 
      { 
        this.addChild(createBox(150, 50, (numLayers - i) * depthPerLayer, boxWidth, boxHeight, 0xCCCCFF)); 
        this.addChild(createBox(50, 150, (numLayers - i) * depthPerLayer, boxWidth, boxHeight, 0xFFCCCC)); 
        this.addChild(createBox(250, 150, (numLayers - i) * depthPerLayer, boxWidth, boxHeight, 0xCCFFCC)); 
        this.addChild(createBox(150, 250, (numLayers - i) * depthPerLayer, boxWidth, boxHeight, 0xDDDDDD)); 
      } 
    } 
     
    public function createBox(xPos:int = 0, yPos:int = 0, zPos:int = 100, w:int = 50, h:int = 50, color:int = 0xDDDDDD):Shape 
    { 
      var box:Shape = new Shape(); 
      box.graphics.lineStyle(2, 0x666666); 
      box.graphics.beginFill(color, 1.0); 
      box.graphics.drawRect(0, 0, w, h); 
      box.graphics.endFill(); 
      box.x = xPos; 
      box.y = yPos; 
      box.z = zPos; 
      return box; 
    } 
    public function startDragProjectionCenter(e:Event) 
    { 
      center.startDrag(); 
      inDrag = true; 
    } 
     
    public function doDragProjectionCenter(e:Event) 
    { 
      if (inDrag) 
      { 
        root.transform.perspectiveProjection.projectionCenter = new Point(center.x, center.y); 
      } 
    } 
     
    public function stopDragProjectionCenter(e:Event) 
    { 
      center.stopDrag(); 
      root.transform.perspectiveProjection.projectionCenter = new Point(center.x, center.y); 
      inDrag = false; 
    } 
  } 
}

Gebruik de klasse Matrix3D voor complexere perspectiefprojecties.