Tekst regelen

Flash Player 10 of hoger, Adobe AIR 1.5 of hoger

FTE biedt u een nieuwe set tekstopmaakbesturingselementen, waarmee u uitvulling en spatiëring (teken- en tekstspatiëring) kunt afhandelen. Er zijn ook eigenschappen voor het regelen van de manier waarop regels worden afgebroken en voor het instellen van tabstops in regels.

Tekst uitvullen

Door tekst uit te vullen, worden alle regels in een alinea even lang. Dit gebeurt door de tussenruimte tussen woorden en soms tussen letters aan te passen. Het effect is om de tekst aan beide zijden uit te lijnen, terwijl de tussenruimte tussen woorden en letters varieert. Kolommen tekst in kranten en tijdschriften zijn vaak uitgevuld.

Met de eigenschap lineJustfication in de klasse SpaceJustifier kunt u de uitvulling van regels in een blok tekst regelen. In de klasse LineJustification worden constanten gedefinieerd die u kunt gebruiken om een uitvuloptie te specificeren: met ALL_BUT_LAST worden alle tekstregels behalve de laatste uitgevuld; met ALL_INCLUDING_LAST wordt alle tekst, inclusief de laatste regel, uitgevuld; met UNJUSTIFIED , de standaardinstelling, wordt alle tekst onuitgevuld gelaten.

Stel voor het uitvullen van tekst de eigenschap lineJustification in op een instantie van de klasse SpaceJustifier en wijs die instantie toe aan de eigenschap textJustifier van een TextBlock-instantie. In het volgende voorbeeld wordt een alinea gemaakt waarin alle tekst behalve de laatste regel wordt uitgevuld.

package 
{ 
  import flash.text.engine.*; 
  import flash.display.Sprite; 
 
  public class JustifyExample extends Sprite 
  {     
    public function JustifyExample() 
    { 
      var str:String = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, " + 
      "sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut " + 
      "enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut " + 
      "aliquip ex ea commodo consequat."; 
       
      var format:ElementFormat = new ElementFormat(); 
      var textElement:TextElement=new TextElement(str,format); 
      var spaceJustifier:SpaceJustifier=new SpaceJustifier("en",LineJustification.ALL_BUT_LAST); 
       
      var textBlock:TextBlock = new TextBlock(); 
      textBlock.content=textElement; 
      textBlock.textJustifier=spaceJustifier; 
      createLines(textBlock); 
    } 
 
    private function createLines(textBlock:TextBlock):void { 
      var yPos=20; 
      var textLine:TextLine=textBlock.createTextLine(null,150); 
     
      while (textLine) { 
        addChild(textLine); 
        textLine.x=15; 
        yPos+=textLine.textHeight+2; 
        textLine.y=yPos; 
        textLine=textBlock.createTextLine(textLine,150); 
      } 
    } 
  } 
}

Als u de spatiëring niet alleen tussen woorden maar ook tussen letters wilt variëren, stelt u de eigenschap SpaceJustifier.letterspacing in op true . Door letterspatiëring in te schakelen kunt u lelijke gaten tussen woorden voorkomen, die soms optreedt bij eenvoudige uitvulling.

Oost-Aziatische tekst uitvullen

Bij het uitvullen van Oost-Aziatische tekst gelden enkele overwegingen. Dergelijke tekst kan van boven naar beneden worden geschreven en sommige tekens (de zogenaamde kinsoku), kunnen niet aan het begin of eind van een regel komen. In de klasse JustificationStyle worden de volgende constanten gedefinieerd, waarmee de opties worden aangegeven voor de behandeling van deze tekens. Bij PRIORITIZE_LEAST_ADJUSTMENT wordt de uitvulling gebaseerd op het uitrekken of samendrukken van de regel, afhankelijk van wat het beste resultaat oplevert. Bij PUSH_IN_KINSOKU wordt de uitvulling gebaseerd op het samendrukken van de tekst als er aan het einde van de regel een kinsoku-teken staat, of het uitrekken als er geen kinsoku is of als er onvoldoende ruimte is.

Bij PUSH_OUT_ONLY wordt de uitvulling gebaseerd op het uitrekken van de regel. Als u een blok verticale Aziatische tekst wilt maken, stelt u de eigenschap TextBlock.lineRotation in op TextRotation.ROTATE_90 en stelt u de eigenschap ElementFormat.textRotation in op TextRotation.AUTO (de standaardinstelling). Door de eigenschap textRotation in te stellen op AUTO zorgt u dat de glyphs in de tekst verticaal blijven in plaats van op hun kant draaien wanneer de regel wordt geroteerd. Met de instelling AUTO worden alleen glyphs van volledige breedte en brede glyphs 90 graden linksom geroteerd, zoals wordt bepaald door de Unicode-eigenschappen van de glyph. In het volgende voorbeeld wordt een verticaal blok Japanse tekst weergegeven en uitgevuld met de optie PUSH_IN_KINSOKU .
package 
{ 
  import flash.text.engine.*; 
  import flash.display.Stage; 
  import flash.display.Sprite; 
  import flash.system.Capabilities; 
   
  public class EastAsianJustifyExample extends Sprite 
  { 
    public function EastAsianJustifyExample() 
    { 
      var Japanese_txt:String = String.fromCharCode( 
      0x5185, 0x95A3, 0x5E9C, 0x304C, 0x300C, 0x653F, 0x5E9C, 0x30A4, 
      0x30F3, 0x30BF, 0x30FC, 0x30CD, 0x30C3, 0x30C8, 0x30C6, 0x30EC, 
      0x30D3, 0x300D, 0x306E, 0x52D5, 0x753B, 0x914D, 0x4FE1, 0x5411, 
      0x3051, 0x306B, 0x30A2, 0x30C9, 0x30D3, 0x30B7, 0x30B9, 0x30C6, 
      0x30E0, 0x30BA, 0x793E, 0x306E) 
      var textBlock:TextBlock = new TextBlock(); 
      var font:FontDescription = new FontDescription(); 
      var format:ElementFormat = new ElementFormat(); 
      format.fontSize = 12; 
      format.color = 0xCC0000; 
      format.textRotation = TextRotation.AUTO; 
      textBlock.baselineZero = TextBaseline.IDEOGRAPHIC_CENTER; 
      var eastAsianJustifier:EastAsianJustifier = new EastAsianJustifier("ja", LineJustification.ALL_BUT_LAST); 
      eastAsianJustifier.justificationStyle = JustificationStyle.PUSH_IN_KINSOKU; 
      textBlock.textJustifier = eastAsianJustifier; 
      textBlock.lineRotation = TextRotation.ROTATE_90; 
      var linePosition:Number = this.stage.stageWidth - 75; 
      if (Capabilities.os.search("Mac OS") > -1) 
        // set fontName: Kozuka Mincho Pro R 
        font.fontName = String.fromCharCode(0x5C0F, 0x585A, 0x660E, 0x671D) + " Pro R";           
      else 
        font.fontName = "Kozuka Mincho Pro R"; 
      textBlock.content = new TextElement(Japanese_txt, format); 
      var previousLine:TextLine = null; 
       
      while (true) 
      { 
        var textLine:TextLine = textBlock.createTextLine(previousLine, 200); 
        if (textLine == null) 
          break; 
        textLine.y = 20; 
        textLine.x = linePosition; 
        linePosition -= 25; 
        addChild(textLine);         
        previousLine = textLine; 
      } 
    } 
  } 
}

Tekenspatiëring en tekstspatiëring

Tekenspatiëring en tekstspatiëring hebben invloed op de afstand tussen naast elkaar gelegen tekenparen in een tekstblok. Tekenspatiëring regelt hoe tekenparen zich aan elkaar aanpassen, zoals de paren "WA" of "Va". Tekenspatiëring wordt ingesteld in het ElementFormat -object. Dit is standaard ingeschakeld ( Kerning.ON ) en kan worden ingesteld op OFF of AUTO, in welk geval tekenspatiëring alleen wordt toegepast tussen tekens als dit geen Kanji, Hiragana of Katakana is.

Bij tekstspatiëring wordt een bepaald aantal pixels toegevoegd of verwijderd tussen alle tekens in een tekstblok. Dit wordt ook ingesteld in het ElementFormat -object. Het werkt zowel bij ingesloten als bij apparaatlettertypen. FTE ondersteunt twee tekstspatiëringseigenschappen, trackingLeft , waarbij pixels aan de linkerkant van een teken worden toegevoegd/verwijderd, en trackingRight , waarbij pixels aan de rechterkant worden toegevoegd/verwijderd. Als tekenspatiëring wordt gebruikt, wordt de tekstspatiëringswaarde opgeteld bij of afgetrokken van de tekstspatiëringswaarden voor elk tekenpaar.

Teken- en tekstspatiëringseffecten
A.
Kerning.OFF

B.
TrackingRight=5, Kerning.OFF

C.
TrackingRight=-5, Kerning.OFF

D.
Kerning.ON

E.
TrackingRight=-5, Kerning.ON

F.
TrackingRight=-5, Kerning.ON

 
var ef1:ElementFormat = new ElementFormat(); 
ef1.kerning = Kerning.OFF; 
 
var ef2:ElementFormat = new ElementFormat(); 
ef2.kerning = Kerning.ON; 
ef2.trackingLeft = 0.8; 
ef2.trackingRight = 0.8; 
 
var ef3:ElementFormat = new ElementFormat(); 
ef3.trackingRight = -0.2;

Regeleinden voor omlooptekst

De eigenschap breakOpportunity van het ElementFormat -object bepaalt welke tekens kunnen worden gebruikt voor regeleinden wanneer tekst die omloopt wordt verdeeld in meerdere regels. De standaardinstelling, BreakOpportunity.AUTO , gebruikt standaard Unicode-eigenschappen, zoals regeleinden tussen woorden en bij afbreekstreepjes. Wanneer BreakOpportunity.ALL wordt gebruikt, kan elk teken worden behandeld als een mogelijkheid voor een regeleinde. Dit is handig voor het creëren van effecten als tekst langs een pad.

var ef:ElementFormat = new ElementFormat(); 
ef.breakOpportunity = BreakOpportunity.ALL; 

Tabstops

Als u tabstops wilt instellen in een tekstblok, definieert u de tabstops door instanties te maken van de klasse TabStop. De parameters voor de constructor TabStop() geven aan hoe de tekst wordt uitgelijnd met de tabstop. Deze parameters geven de positie van de tabstop aan en voor decimale uitlijning de waarde waarop moet worden uitgelijnd, uitgedrukt als een tekenreeks. Deze waarde is standaard een decimaalteken, maar kan ook een komma, een dollarteken of bijvoorbeeld het symbool voor de yen of euro zijn. Met de volgende regel code wordt een tabstop met de naam tab1 gemaakt.

var tab1:TabStop = new TabStop(TabAlignment.DECIMAL, 50, ".");

Wanneer u de tabstops voor een tekstblok hebt gemaakt, wijst u deze toe aan de eigenschap tabStops van een TextBlock-instantie. Omdat de eigenschap tabStops echter een vector vereist, maakt u eerst een vector en voegt u vervolgens de tabstops toe. Met behulp van de vector kunt u een set tabstops toewijzen aan het tekstblok. In het volgende voorbeeld wordt een Vector<TabStop> -instantie gemaakt en wordt hieraan een set TabStop-objecten toegevoegd. Vervolgens worden de tabstops toegewezen aan de eigenschap tabStops van een TextBlock-instantie.

var tabStops:Vector.<TabStop> = new Vector.<TabStop>(); 
tabStops.push(tab1, tab2, tab3, tab4); 
textBlock.tabStops = tabStops

Zie Werken met arrays voor meer informatie over vectoren.

In het volgende voorbeeld wordt het effect getoond van elk van de uitlijnopties voor tabstops.

package { 
   
  import flash.text.engine.*; 
  import flash.display.Sprite; 
   
  public class TabStopExample extends Sprite 
  { 
    public function TabStopExample() 
    { 
      var format:ElementFormat = new ElementFormat(); 
      format.fontDescription = new FontDescription("Arial"); 
      format.fontSize = 16; 
   
      var tabStops:Vector.<TabStop> = new Vector.<TabStop>();   
      tabStops.push( 
        new TabStop(TabAlignment.START, 20), 
        new TabStop(TabAlignment.CENTER, 140), 
        new TabStop(TabAlignment.DECIMAL, 260, "."), 
        new TabStop(TabAlignment.END, 380)); 
      var textBlock:TextBlock = new TextBlock(); 
      textBlock.content = new TextElement( 
        "\tt1\tt2\tt3\tt4\n" +     
        "\tThis line aligns on 1st tab\n" +     
        "\t\t\t\tThis is the end\n" + 
        "\tThe following fragment centers on the 2nd tab:\t\t\n" + 
        "\t\tit's on me\t\t\n" + 
        "\tThe following amounts align on the decimal point:\n" + 
        "\t\t\t45.00\t\n" + 
        "\t\t\t75,320.00\t\n" + 
        "\t\t\t6,950.00\t\n" + 
        "\t\t\t7.01\t\n", format); 
   
      textBlock.tabStops = tabStops; 
      var yPosition:Number = 60; 
      var previousTextLine:TextLine = null; 
      var textLine:TextLine; 
      var i:int; 
      for (i = 0; i < 10; i++) { 
        textLine = textBlock.createTextLine(previousTextLine, 1000, 0); 
        textLine.x = 20; 
        textLine.y = yPosition; 
        addChild(textLine);   
        yPosition += 25; 
        previousTextLine = textLine; 
      } 
    } 
  } 
}