Skanowanie dokumentu i tworzenie pliku PDF

Plik PDF można utworzyć bezpośrednio z dokumentu papierowego za pomocą skanera i programu Acrobat. W systemie Windows program Acrobat obsługuje sterowniki TWAIN oraz Windows Image Acquisition (WIA).

W systemie Windows można skorzystać z trybu automatycznego rozpoznawania kolorów i pozwolić programowi Acrobat ustalić typ zawartości dokumentu papierowego lub skorzystać z innych ustawień predefiniowanych (dokument czarno-biały, dokument w skali szarości, obraz kolorowy oraz dokument kolorowy), bazując na własnej ocenie. Ustawienia predefiniowane skanowania można skonfigurować samodzielnie lub skorzystać z opcji skanowania niestandardowego, aby zeskanować dokument z własnymi ustawieniami.

Uwaga: Skanowanie przy użyciu predefiniowanych ustawień jest dostępne tylko w przypadku sterowników skanera obsługujących tryb ukrywania macierzystego interfejsu skanera. Ustawienia predefiniowane skanowania nie są dostępne w systemie Mac OS.

Jeśli w systemie Windows jest zainstalowany sterownik WIA dla skanera, można utworzyć plik PDF, używając przycisku Skanuj na skanerze. Naciśnij przycisk Skanuj, a następnie w systemie Windows wybierz z listy zarejestrowanych aplikacji program Adobe Acrobat. W oknie dialogowym Skanuj programu Acrobat wybierz skaner i predefiniowane ustawienie dokumentu lub opcję Skanowanie własne.

Po zeskanowaniu dokumentu do pliku PDF można zastosować w nim ustawienia zabezpieczeń przy pomocy dostępnych w programie Acrobat metod zabezpieczania lub przetwarzania wsadowego bądź też przy pomocy języka JavaScript. Więcej informacji można znaleźć w dokumentach dostępnych pod adresem: learn.adobe.com/wiki/display/security/Document+Library.

Więcej informacji na temat skanowania można znaleźć w następujących zasobach:

Skanowanie dokumentu papierowego do pliku PDF z włączoną funkcją automatycznego wykrywania trybu kolorów (Windows)

 1. Wybierz polecenie Plik > Utwórz > Dokument PDF ze skanera > Automatyczne wykrywanie trybu koloru.
 2. W razie wyświetlenia monitu o skanowanie większej liczby stron, wybierz opcję Skanuj więcej stron, Skanuj obie strony lub Skanowanie zakończone i kliknij przycisk OK.

Skanowanie dokumentu papierowego do pliku PDF przy użyciu predefiniowanego ustawienia (Windows)

 1. Wybierz polecenie Plik > Utwórz > Dokument PDF ze skanera > [ustawienie predefiniowane dokumentu].
 2. W razie wyświetlenia monitu o skanowanie większej liczby stron, wybierz opcję Skanuj więcej stron, Skanuj obie strony lub Skanowanie zakończone i kliknij przycisk OK.

Skanowanie dokumentu do pliku PDF bez używania predefiniowanych ustawień

 1. W programie Acrobat wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Plik > Utwórz > Dokument PDF ze skanera > Skanowanie własne.

  • (Mac OS) Wybierz polecenie Plik > Utwórz > Dokument PDF ze skanera.

 2. Wybierz odpowiednie opcje skanowania w oknie dialogowym Skanuj, a następnie kliknij przycisk Skanuj.
  Uwaga: W przypadku wybrania macierzystego interfejsu użytkownika skanera (a nie interfejsu użytkownika programu Acrobat) pojawią się inne okna i okna dialogowe. Informacje o dostępnych opcjach można znaleźć w dokumentacji skanera. W systemie Mac OS jest zawsze wyświetlany interfejs użytkownika skanera.
 3. W razie wyświetlenia monitu o skanowanie większej liczby stron, wybierz opcję Skanuj więcej stron, Skanuj obie strony lub Skanowanie zakończone i kliknij przycisk OK.

Optymalizacja zeskanowanego pliku PDF

 1. Otwórz dokument PDF utworzony z zeskanowanego dokumentu.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Przetwarzanie dokumentu > Optymalizacja zeskanowanego pliku PDF.
 3. Zaznacz opcje w oknie dialogowym Optymalizacja zeskanowanego pliku PDF i kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie predefiniowanych ustawień skanowania (Windows)

 1. Wybierz polecenie Plik > Utwórz > Dokument PDF ze skanera > Konfiguruj ustawienia predefiniowane.
 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie ustawień predefiniowanych wybierz ustawienie predefiniowane. Dostępne są następujące predefiniowane ustawienia: Automatyczne wykrywanie trybu koloru, Dokument czarno-biały, Dokument w skali szarości, Dokument kolorowy, Obraz kolorowy.
 3. Dopasuj ustawienia zależnie od potrzeb.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać predefiniowane ustawienie, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Opcje skanowania

Skaner
Należy wybrać zainstalowany skaner. Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie skanujące dostarczone przez producenta. W systemie Windows można określić opcje skanera, klikając przycisk Opcje.

Ustawienia predefiniowane
Wybierz ustawienie do zmodyfikowania.

Strony
Pozwala wybrać skanowanie jednostronne lub dwustronne. Jeżeli wybrano opcję Obie strony, a w ustawieniach skanera wskazano skanowanie tylko jednej strony arkusza, to ustawienia skanera przesłonią ustawienia programu Acrobat.
Uwaga: Skanowanie dwustronne jest możliwe nawet w przypadku skanerów, które nie obsługują skanowania dwustronnego. Jeśli jest zaznaczona opcja Obie strony, po zeskanowaniu frontowej strony arkuszy pojawi się okno dialogowe. Następnie można odwrócić oryginalne dokumenty papierowe na tacy i wybrać w tym oknie dialogowym opcję Skanuj odwrotne strony (włóż drugą stronę arkusza). Dzięki tej metodzie powstaje plik PDF ze wszystkimi stronami we właściwej kolejności.

Tryb kolorów (tylko system Windows)
Wybierz podstawowy tryb kolorów obsługiwany przez skaner (Automatyczne wykrywanie, kolorowy, czarno-biały lub skala szarości). Opcja ta jest aktywna, gdy w opcjach skanera wybrano używanie ustawień z okna dialogowego Skanowanie w programie Acrobat, a nie opcji z aplikacji skanującej.

Rozdzielczość (tylko system Windows)
Należy wybrać rozdzielczość obsługiwaną przez skaner. Opcja ta jest aktywna, gdy w opcjach skanera wybrano używanie ustawień z okna dialogowego Skanowanie w programie Acrobat, a nie opcji z aplikacji skanującej.
Uwaga: Jeśli zostanie zaznaczona opcja trybu kolorów lub rozdzielczości, której skaner nie obsługuje, pojawi się komunikat i zostanie otwarte okno aplikacji skanera. Wybierz inne opcje w oknie aplikacji skanera.

Rozmiar papieru (tylko w systemie Windows)
Wybierz rozmiar papieru lub określ własną szerokość i wysokość.

Pytanie o skanowanie dalszych stron
W przypadku zaznaczenia tej opcji po każdej sesji skanowania wyświetlane jest okno dialogowe z pytaniem o skanowanie dodatkowych stron.

Nowy dokument PDF
Tworzy nowy dokument PDF. Ta opcja nie jest dostępna w oknie dialogowym Konfigurowanie ustawień predefiniowanych.

Wiele plików
Tworzy wiele plików z wielu dokumentów papierowych. Kliknij pozycję Więcej opcji, aby określić ustawienia dotyczące tworzenia portfolio PDF plików, liczby stron dla każdego pliku i prefiksu nazwy pliku. Te opcje nie są dostępne w oknie dialogowym Konfigurowanie ustawień predefiniowanych.

Dołącz do istniejącego pliku lub portfolio
Dodaje przekonwertowane, zeskanowane strony do istniejącego pliku PDF lub portfolio PDF. Ta opcja nie jest dostępna w oknie dialogowym Konfigurowanie ustawień predefiniowanych.

Optymalizacja zeskanowanego pliku PDF
Zaznacz tę opcję, aby przeprowadzić optymalizację pliku PDF. Opcja ta służy do skompresowania i nałożenia filtrów na obrazy w zeskanowanym pliku PDF.

Mały rozmiar/Wysoka jakość
Przeciągając ten suwak, można określić równowagę między rozmiarem a jakością pliku. Aby dostosować optymalizację za pomocą konkretnych ustawień kompresji pliku i filtrowania, kliknij przycisk Opcje.

Z możliwością wyszukiwania (uruchom OCR)
Zaznaczenie tej opcji powoduje przekonwertowanie obrazów tekstowych w pliku PDF do tekstu z możliwością przeszukiwania i zaznaczania. Ta opcja włącza funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR) oraz funkcję rozpoznawania czcionek i stron w obrazach zawierających tekst. Aby określić ustawienia w oknie dialogowym Rozpoznaj tekst — Ustawienia, kliknij przycisk Opcje. Zobacz Rozpoznawanie tekstu w skanowanych dokumentach.

Utwórz zgodny z PDF/A
Opcję tę należy zaznaczyć, aby plik PDF był zgodny ze standardem ISO PDF/A-1b. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, w oknie dialogowym Rozpoznawanie tekstu – Ustawienia dotyczącym opcji Styl wyjściowy PDF jest dostępna tylko opcja Przeszukiwalny obraz.

Dodaj metadane
Gdy ta opcja jest zaznaczona, po zeskanowaniu pojawia się okno dialogowe Właściwości dokumentu. Okno dialogowe Właściwości dokumentu pozwala dodawać do pliku PDF metadane oraz informacje o skanowanym dokumencie. Tworząc wiele plików, można wprowadzić wspólne metadane dla wszystkich plików.

Okno dialogowe Opcje skanera

Metoda transferu danych
Ustawienie Tryb macierzysty zapewnia transfer w domyślnym trybie skanera. W przypadku skanowania z rozdzielczością większą od 600 dpi automatycznie jest wybierane ustawienie Tryb pamięci.

Interfejs użytkownika
Opcja Ukryj macierzysty interfejs skanera pozwala pominąć okienka i okna dialogowe przygotowane przez producenta skanera. Dzięki temu skanowanie rozpoczyna się natychmiast, z uwzględnieniem ustawień określonych w oknie Skanowanie własne.

Odwróć czerń i biel na obrazach
Zaznaczenie tej opcji powoduje tworzenie obrazów pozytywowych z czarno-białych negatywów.

Okno dialogowe Optymalizuj zeskanowany PDF

Okno dialogowe Optymalizacja zeskanowanego pliku PDF pozwala kontrolować ustawienia kompresji i nakładania filtrów na skanowane obrazy. W przypadku większości stron dokumentów wystarczają ustawienia domyślne, jednak gdy zachodzi potrzeba zwiększenia jakości obrazów lub uzyskania plików o mniejszych rozmiarach, ustawienia należy dostosować.

Zastosuj kompresję adaptacyjną
Każda ze stron jest dzielona na obszary czarno-białe, szare i kolorowe; jest wybierany taki sposób podziału, aby zachować pierwotny wygląd obrazu i uzyskać duży stopień kompresji wszystkich typów zawartości. Zalecane rozdzielczości skanowania to 300 dpi dla materiałów w skali szarości i RGB oraz 600 dpi w przypadku materiałów czarno-białych.

Ustawienia Kolor/Skala szarości
Skanując strony w kolorze lub skali szarości, można wybrać jedną z opcji:
JPEG2000
Zastosowuje kompresję JPEG2000 dla kolorowej zawartości obrazu. (To ustawienie nie jest zalecane przy tworzeniu plików PDF/A. Należy użyć opcji JPEG.)

ZIP
Zastosowuje kompresję ZIP dla kolorowej zawartości obrazu.

JPEG
Zastosowuje kompresję JPEG dla kolorowej zawartości obrazu.
Uwaga: Skaner używa wybranej opcji Kolor/Skala szarości albo opcji Monochromatycznie. Użyta opcja zależy od ustawień wybranych w oknie dialogowym Skanuj programu Acrobat albo w interfejsie TWAIN skanera. Interfejs ten może się otworzyć po naciśnięciu przycisku Skanuj w oknie dialogowym Skanuj w programie Acrobat. (Domyślnie okno dialogowe skanera nie otwiera się).

Monochromatyczne
Skanując strony czarno-białe lub jednotonowe, można wybrać jedną z opcji:
JBIG2 (bezstratna) i JBIG2 (stratna)
Stosuje metodę kompresji JBIG2 w przypadku stron czarno-białych. Kompresja bezstratna gwarantuje najwyższy poziom jakości, natomiast przy niższych ustawieniach tekst ulega silnej kompresji. Strony tekstowe skompresowane metodą JBIG2 zajmują zwykle o 60% mniej miejsca niż strony skompresowane metodą CCITT Group 4, ale w pierwszym wypadku operacja kompresowania trwa dłużej. Zgodny z programem Acrobat 5.0 (PDF 1.4) i nowszym.
Uwaga: Aby zapewnić zgodność z programem Acrobat 4.0, należy użyć innej metody kompresji niż JBIG2.

CCITT Group 4
Ustawienie CCITT Group 4 może być używane wyłącznie w przypadku stron czarno-białych. Odpowiadająca mu metoda kompresji jest szybka, bezstratna oraz zgodna z programem Acrobat w wersji 3.0 (PDF 1.2) i w nowszych wersjach.

Mały rozmiar/Wysoka jakość
Ustawia punkt równowagi pomiędzy wielkością pliku a jakością.

Prostowanie
Strony, które nie są ułożone równo w oknie skanera, są wyrównywane w pionie. Do wyboru jest opcja Wł. lub Wył.

Usuwanie tła
Program zamalowuje na biało takie obszary materiałów kolorowych i w skali szarości, które są niemal białe (nie dotyczy materiałów czarno-białych).
Chcąc uzyskać najwyższą jakość skanowania, użytkownik powinien wykalibrować skaner (tj. odpowiednio ustawić jasność i kontrast), tak by typowe czarno-białe wydruki z drukarek laserowych miały białe tło i czarny lub ciemnoszary tekst. Wtedy ustawienie opcji Wyłącz lub Niska daje dobre rezultaty. Skanując z papieru w kolorze złamanej bieli lub z gazety, można użyć opcji Średnia lub Wysoka, aby oczyścić stronę.

Usuwanie rastra
Powoduje usuwanie elementów rastra, które mogą redukować stopień kompresji JPEG, tworzyć efekt mory oraz zmniejszać czytelność tekstu. Ta opcja jest przeznaczona do materiałów w skali szarości lub RGB o rozdzielczości od 200 do 400 dpi oraz do kompresji adaptacyjnej materiałów czarno-białych o rozdzielczości 400–600 dpi. Ustawienie Wł. (zalecane) powoduje, że filtr jest stosowany do materiałów w skali szarości i RGB o rozdzielczości 300 dpi lub większej. Skanując strony nie zawierające obrazów ani obszarów wypełnienia albo skanując w rozdzielczości większej niż podana powyżej, należy wybrać opcję Wyłącz.

Wyostrzanie tekstu
Wyostrza tekst w zeskanowanym dokumencie PDF. Domyślna wartość niska sprawdza się w większości dokumentów. Wartość tę można zwiększyć, jeśli jakość wydrukowanego dokumentu jest niska, a tekst jest niewyraźny.