Wypełnianie i przesyłanie formularzy PDF

Wypełnianie i czyszczenie formularzy

Jeśli formularz PDF zawiera pola interaktywne lub do wypełnienia, możesz wypełnić formularz przy pomocy jednego z narzędzi dostępnych na pasku narzędzi Zaznacz i powiększ: narzędzia Rączka  lub narzędzia Zaznaczanie . Kiedy kursor znajduje się nad interaktywnym polem formularza, zmienia kształt na jedną z następujących ikon:
 • Wskazujący palec   lub rączka ze wskazującym palcem . Pojawia się, gdy kursor znajduje się nad przyciskiem, przyciskiem opcji, polem wyboru lub elementem listy.

 • Strzałka . Pojawia się, gdy można wybrać jeden z elementów listy opcji.

 • Kreska . Pojawia się, gdy w polu formularza można wpisywać tekst.

Jeśli formularz nie jest interaktywny, podstawowa ikona kursora nie zmienia się.

Nieinteraktywne formularze PDF, zwane także formularzami pasywnymi, można drukować i wypełniać ręcznie. W programie Acrobat można także skorzystać z narzędzia Maszyna do pisania (Narzędzia > Zawartość > Dodaj lub edytuj pole tekstowe), aby wpisać dane w puste pola formularza. Kopię wypełnionego formularza można następnie wydrukować. W programie Reader narzędzie Maszyna do pisania jest dostępne pod warunkiem, że autor dokumentu włączył to narzędzie dla użytkowników programu Reader.

Uwaga: Niektóre pola formularza są dynamiczne, to znaczy ich wymiary są zmieniane dynamicznie w zależności od objętości wprowadzanych danych; pola takie mogą wychodzić poza jedną stronę.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z wypełnianiem formularzy można znaleźć w następującej nocie technicznej.

Przykładowe formularze

Patti Sokol z firmy Sokol Consulting stworzyła dwa przykładowe formularze, aby pokazać różnice pomiędzy formularzem pasywnym a interaktywnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić formularz pasywny. Uwaga: Wpisywanie znaków w pola formularza pasywnego nie jest możliwe. Kliknij tutaj, aby wyświetlić formularz interaktywny. Pola w tym formularzu można podświetlać i wypełniać.

Przeczytaj dokładnie informacje w górnej ramce tekstowej umieszczonej na każdym z przykładowych formularzy. Następnie przesuń kursor na kolejne pola, aby zobaczyć, jakie czynności można w nich wykonać. Możesz także zapisać formularze na komputerze i wydrukować je.

Wypełnianie formularza interaktywnego

 1. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zaznacz ikonę narzędzia Rączka  lub narzędzia Zaznaczanie .
 2. (Opcjonalnie) Aby ułatwić identyfikację pól formularza, kliknij przycisk Podświetl istniejące pola  na pasku komunikatów dokumentu. Wszystkie pola formularza są wyróżniane kolorem (domyślnie jest to kolor jasnoniebieski), a pola. które trzeba wypełnić, są otaczane konturem w innym kolorze (domyślnie jest to kolor czerwony).
 3. Kliknij w pierwszym polu formularza, które zamierzasz wypełnić. Zaznacz opcję skojarzoną z polem albo ustaw kursor w odpowiednim miejscu i rozpocznij wpisywanie tekstu.
 4. Po zaznaczeniu opcji lub wprowadzeniu tekstu wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aby potwierdzić dokonany wybór i przejść do następnego lub poprzedniego pola.

  • Użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w lewo, aby zaznaczyć poprzedni przycisk opcji w grupie albo naciśnij klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w dół, aby zaznaczyć następny przycisk opcji.

  • Wciśnij klawisz Esc, aby anulować zmianę zawartości pola i anulować zaznaczenie bieżącego pola. Jeśli formularz jest wyświetlany w trybie pełnego ekranu, dwukrotne wciśnięcie klawisza Escape powoduje wyłączenie tego trybu.

   Uwaga: Jeśli bieżące pole jest jednowierszowym polem tekstowym, możesz nacisnąć klawisz Enter, aby zaakceptować zawartość pola i anulować zaznaczenie bieżącego pola. Jeśli bieżące pole jest polem wyboru, wciśnięcie klawisza Enter lub Return powoduje jego zaznaczenie lub odznaczenie. Wciśnięcie klawisza Enter lub Return w polu tekstowym o wielu wierszach powoduje wstawienie znaku końca akapitu. We wszystkich przypadkach możesz wcisnąć klawisz Enter, aby zatwierdzić zmianę i opuścić bieżące pole formularza.
 5. Po wypełnieniu pól formularza wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk przesyłania formularza. Jego kliknięcie powoduje przesłanie danych do bazy danych za pośrednictwem Internetu lub firmowej sieci intranet.

  • W programie Acrobat wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i zmień nazwę pliku. W ten sposób formularz wypełniony danymi zostanie zapisany pod nową nazwą.

  • W programie Reader wybierz polecenie Plik > Zapisz kopię i określ położenie kopii.
   Uwaga: Jeśli autor formularza skojarzył z nim rozszerzone prawa odczytu, zapisana kopia będzie zawierała nowe wpisy. W przeciwnym razie zapisana kopia będzie pusta.
  • Wyeksportuj dane formularza.

  • Wydrukuj formularz.

Czyszczenie formularza w oknie przeglądarki

 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 • Kliknij przycisk zerowania formularza (jeśli przycisk taki istnieje). Czynności tej nie można cofnąć.

 • Zamknij przeglądarkę i uruchom ją ponownie.

Uwaga: Kliknięcie w przeglądarce na przycisk ponownego wczytywania, odświeżania, przechodzenia wstecz lub przechodzenia do przodu, a także użycie łącza do innej strony, może nie spowodować całkowitego wyczyszczenia formularza.

Czyszczenie niezapisanych wpisów formularza

 Wybierz polecenie Plik > Odwróć.

Auto-wypełnianie formularza

Gdy jest aktywna funkcja auto-wypełniania, wpisy użytkownika są zapamiętywane; gdy użytkownik przechodzi do kolejnych pól formularza, program sugeruje, a nawet wprowadza automatycznie, pewne wpisy lub odpowiedzi z pamięci. Sugestie są wyświetlane w wyskakującym okienku, w którym można dokonać odpowiedniego wyboru. Funkcja auto-wypełniania jest domyślnie wyłączona; aby ją uaktywnić, należy odpowiednio ustawić preferencje.

Jeśli zachodzi potrzeba usunięcia pewnego wpisu z pamięci auto-wypełniania—na przykład wpisu z błędem ortograficznym—można otworzyć okno preferencji i dokonać odpowiednich zmian na liście preferencji.

Włączanie opcji auto-wypełniania

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje.
 2. Zaznacz opcję Formularze po lewej stronie.
 3. W obszarze Auto-wypełnianie wybierz z menu opcję Podstawowe lub Zaawansowane.
 4. Aby podczas wpisywania w formularzu danych liczbowych były one zapamiętywane, zaznacz opcję Pamiętaj dane liczbowe.
Zaznaczenie opcji z menu Auto-wypełnianie spowoduje, że w obszarze pod menu pojawi się opis wynikającej z takiego wyboru zmiany sposobu działania funkcji auto-wypełniania.

Usuwanie wpisu z pamięci auto-wypełniania

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje.
 2. Zaznacz opcję Formularze po lewej stronie.
 3. Kliknij przycisk Edytuj listę wpisów.
 4. W oknie dialogowym Lista wpisów auto-wypełniania wykonaj jedną z następujących czynności, a następnie kliknij Tak:
  • Aby usunąć wszystkie wpisy, kliknij przycisk Usuń wszystkie.

  • Aby usunąć tylko niektóre wpisy, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń. (W celu zaznaczenia wielu wpisów sąsiadujących ze sobą klikaj je przy wciśniętym klawiszu Shift; w celu zaznaczenia wielu wpisów niesąsiadujących ze sobą klikaj je przy wciśniętym klawiszu Ctrl).