Konwertowanie plików AutoCAD na pliki PDF (Windows)

Do konwersji plików utworzonych w programie AutoCAD z poziomu tego programu można użyć modułu PDFMaker. W celu przekonwertowania wielu plików programu AutoCAD w ramach jednej operacji można użyć funkcji konwersji wsadowej. Konwertowanie plików programu AutoCAD na pliki PDF z poziomu programu Acrobat nie wymaga posiadania programu AutoCAD.

Moduł Acrobat PDFMaker umożliwia zachowywanie wybranych warstw i układów podczas konwersji plików programu AutoCAD na pliki PDF.

Konwertowanie plików programu AutoCAD, gdy nie jest zainstalowany program AutoCAD

Domyślna instalacja programu Acrobat obejmuje filtry Autodesk. Te filtry umożliwiają konwertowanie plików w formatach DWG, DWF, DST, DWT i DXF na format PDF bez konieczności instalowania aplikacji macierzystej.

 1. W programie Acrobat wybierz polecenie Plik > Utwórz > PDF Z pliku.
 2. (Opcjonalnie) W menu Pliki typu wybierz pozycję Autodesk AutoCAD, a następnie kliknij przycisk Ustawienia i zmień ustawienia konwersji zależnie od potrzeb. Te ustawienia są takie same jak ustawienia modułu Acrobat PDFMaker specyficzne dla programu AutoCAD, lecz zawierają następujące rozszerzenia:
  Preferencje konfiguracji
  Kliknij ten przycisk, aby określić katalogi zasobów dla plików czcionek SHX, plików konfiguracji kreślenia i tabel stylów kreślenia dla rysunków programu AutoCAD. Jeśli nie zostanie określona ścieżka wyszukiwania plików SHX z czcionkami, w przekonwertowanych plikach PDF wszystkie czcionki SHX zostaną zastąpione czcionką MyriadCAD.

  Zawsze pokazuj to okno dialogowe podczas konwersji
  Gdy ta opcja jest zaznaczona, to okno dialogowe jest wyświetlane w trakcie procesu konwersji.

 3. Znajdź i zaznacz plik programu AutoCAD.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia Adobe PDF dla dokumentów programu Autodesk AutoCAD, określ odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Konwertowanie plików AutoCAD, gdy jest zainstalowany program AutoCAD

W przypadku konwertowania pojedynczych plików programu AutoCAD zwykle nie ma konieczności zmiany ustawień dotyczących rozmiaru strony i kreślenia. Moduł PDFMaker używa odpowiednich informacji o rozmiarze strony i kreśleniu w celu utworzenia pliku PDF o prawidłowym rozmiarze.

 1. Aby zmienić ustawienia konwersji PDF, w programie AutoCAD wybierz polecenie Adobe PDF > Zmień ustawienia konwersji.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na pasku narzędziowym Adobe PDF kliknij przycisk Konwertuj do formatu Adobe PDF  lub Konwertuj do formatu Adobe PDF i wyślij do recenzji .

  • Wybierz polecenie Adobe PDF > Konwertuj do formatu Adobe PDF. 

  • Wybierz polecenie Adobe PDF > Konwertuj do formatu Adobe PDF i wyślij pocztą e-mail. 

  • Wybierz polecenie Adobe PDF > Konwertuj do formatu Adobe PDF i wyślij do recenzji. 

 3. W oknie dialogowym Wybierz układy dodaj lub usuń układy zależnie od potrzeb. Aby zmienić kolejność układów, zaznaczaj je na liście Układy w pliku PDF i przenoś za pomocą przycisków Przenieś w górę i Przenieś w dół.
 4. Aby określić metodę konwersji warstw programu AutoCAD, zaznacz jedną z następujących opcji i kliknij przycisk Kontynuuj:
  • Spłaszcz wszystkie warstwy. Po spłaszczeniu warstw w przekonwertowanym pliku PDF będą widoczne tylko jednostki należące do niezamrożonych i drukowalnych warstw.

  • Zachowaj wszystkie lub niektóre warstwy. W następnym oknie dialogowym określ warstwy, które mają zostać dołączone do wynikowego pliku PDF.

 5. Określ nazwę pliku i położenie w oknie dialogowym Zapisz jako, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wybieranie warstw programu AutoCAD przeznaczonych do konwersji

Jeśli zostanie wybrana opcja zachowania wszystkich lub niektórych warstw programu AutoCAD podczas konwersji na format PDF, będzie można określić, które warstwy zostaną zachowane w pliku PDF.

 1. Rozpocznij konwersję pliku w programie AutoCAD i zaznacz opcję Zachowaj wszystkie lub niektóre warstwy.
 2. Aby na liście Warstwy rysunku wyświetlić określone warstwy programu AutoCAD, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję z menu Filtry nazwanych warstw, aby wyświetlić wszystkie warstwy spełniające podane kryterium.

  • Aby wyświetlić wszystkie warstwy oprócz tych, które spełniają kryterium wybrane w menu Nazwane filtry warstw, zaznacz opcję Odwróć.

  • Aby zmienić kolejność sortowania warstw, klikaj na ich nagłówki.

   Uwaga: Aby zmienić takie właściwości warstwy jak Włączona, Zablokowana lub Rysowana, kliknij przycisk Anuluj, zmień właściwości na rysunku AutoCAD i rozpocznij procedurę od nowa.
 3. Aby zaznaczyć warstwy programu AutoCAD do przekonwertowania, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz wcześniej zapisany zestaw warstw z menu Ustawienia warstw pliku PDF.

  • Zaznacz co najmniej jedną warstwę na liście Warstwy rysunku.

  • Aby przekonwertować wszystkie warstwy na rysunku, kliknij przycisk Dodaj wszystkie warstwy i przejdź do kroku 5.

 4. Aby dodać zaznaczone warstwy programu AutoCAD do listy Warstwy w pliku PDF, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przekonwertować zaznaczone warstwy programu AutoCAD na odrębne warstwy w zestawie warstw pliku PDF, kliknij pozycję Utwórz zestaw warstw. Ta operacja oznacza utworzenie folderu warstw w panelu nawigacyjnym Warstwy w programie Acrobat.

  • Aby przekonwertować zaznaczone warstwy programu AutoCAD na oddzielne warstwy, kliknij przycisk Dodaj warstwę(y).

 5. Opcjonalnie wykonaj dowolną z następujących czynności na liście Warstwy w pliku PDF:
  • Aby zmienić kolejność warstw, przeciągnij element w górę lub w dół listy.

  • Aby dołączyć właściwość widoczności, którą będzie można włączać i wyłączać w programie Acrobat, usuń zaznaczenie opcji Zablokowany dla danej warstwy PDF. Aby zablokować widoczność warstwy wynikowego pliku PDF w pozycji włączonej, zaznacz opcję Zablokowany.

  • Aby zapisać bieżącą listę zaznaczonych warstw programu AutoCAD, kliknij pozycję Dodaj ustawienia PDF. Tę listę można pobrać później przy użyciu menu Ustawienia warstw pliku PDF.

 6. Kliknij przycisk Konwertuj, określ nazwę pliku i położenie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Konwertowanie plików AutoCAD za pomocą sekwencji wsadowych

 1. Wybierz polecenie Adobe PDF > Konwersja wsadowa.
 2. Określ preferencje dotyczące warstw, rozmiaru strony, stylu kreślenia i wyjściowych plików PDF. Kliknij pozycję Ustawienia konwersji, aby określić ustawienia modułu Acrobat PDFMaker.
 3. Na liście plików DWG wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Dodaj folder lub Dodaj pliki, a następnie wybierz folder lub pliki.

  • Aby załadować zapisaną wcześniej listę plików, kliknij przycisk Dołącz listę i wybierz listę.

  • W razie potrzeby rozwiń poszczególne pliki i zaznacz odpowiednie elementy (takie jak przestrzeń modelu czy układy) lub usuń ich zaznaczenie. Aby wyłączyć lub dołączyć wszystkie przestrzenie modelu, kliknij powiązane z nimi przyciski.

  • Aby nie konwertować danego pliku, usuń zaznaczenie pola pliku. W razie potrzeby zaznacz wszystkie pliki na liście (lub usuń ich zaznaczenie), zmień kolejność plików, usuń pliki lub wyczyść listę.

  • Aby wyświetlić pełne ścieżki plików, wybierz przycisk Rozwiń nazwy plików.

  • Aby zapisać listę plików DWG do użytku w przyszłości, kliknij przycisk Zapisz listę. Ta operacja umożliwia zapisanie listy w jej bieżącym stanie. Dotyczy to również kolejności i zaznaczeń plików. Tę listę można pobrać w dowolnej chwili, klikając przycisk Dołącz listę.

 4. Kliknij przycisk Konwertuj.
 5. Po zakończeniu konwersji można zapisać związany z nią plik dziennika, klikając przycisk Zapisz szczegóły.