Flash CS3

Tworzenie i edycja pól tekstowych

Domyślnym układem tekstu jest układ poziomy, jednak tekst statyczny może również przybierać położenie pionowe.

Edycję tekstu w Flash można przeprowadzać przy użyciu większości metod typowych dla zwykłego przetwarzania tekstu. Przemieszczanie tekstu w obrębie pliku Flash jak też jego przenoszenie z pliku Flash do innych aplikacji odbywa się przy pomocy poleceń Wytnij, Kopiuj i Wklej.

Przykładowy plik zawierający informacje na temat posługiwania się tekstem jest dostępny na stronie Flash Samples pod adresem www.adobe.com/go/vid0121_pl. Aby uzyskać dostęp do plików przykładowych należy pobrać i zdekompresować plik Samples zip oraz przejść do folderu Text\TextEnhancements.

Dodawanie tekstu do obszaru Stołu montażowego

 1. Wybierz narzędzie Tekst .
 2. W oknie Inspektora właściwości wybierz polecenie (Okno > Właściwości > Właściwości), oraz zaznacz w menu wysuwanym typ tekstu, który określi rodzaj pola:
  Tekst dynamiczny
  Tworzy pole, w którym tekst jest uaktualniany.

  Tekst wejściowy
  Tworzy pole, w którym użytkownik może wpisać własny tekst.

  Tekst statyczny
  Tworzy pole, w którym tekst nie może być uaktualniany.

 3. Dotyczy tylko tekstu statycznego: W oknie Inspektora właściwości kliknij opcję Zmień orientację tekstu  po czym wybierz kierunek orientacji i przepływu. (Przepływ poziomy jest ustawieniem domyślnym.)
 4. Na obszarze Stołu montażowego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć pole tekstowe wyświetlające tekst w pojedynczym wierszu, kliknij w miejscu, gdzie tekst ma się rozpocząć..

  • Aby utworzyć pole tekstowe o określonej szerokości (dla tekstu poziomego), lub wysokości (dla tekstu pionowego), umieść kursor w miejscu, gdzie tekst ma się rozpocząć i przeciągnij go aby wyznaczyć pożądaną szerokość lub wysokość.

  Uwaga: W przypadku utworzenia pola tekstowego wychodzącego poza obszar Stołu montażowego, wpisany weń tekst nie zostanie utracony. Aby ponownie uzyskać dostęp do uchwytu dodaj znaki łamania wiersza, przesuń pole, lub wybierz polecenie Widok > Stół montażowy.
 5. Zaznacz atrybuty tekstu w oknie inspektora właściwości.

Zmiana rozmiaru pola

  Przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru pola tekstowego.

Gdy tekst jest zaznaczony, przeciąganie uchwytów otaczającej go niebieskiej obwiedni pozwala na zmianę rozmiaru pola. Teksty statyczne posiadają cztery uchwyty, pozwalające na zmianę rozmiaru pola w poziomie. Teksty dynamiczne posiadają osiem uchwytów, pozwalających na zmianę rozmiaru pola w poziomie, w pionie, oraz po przekątnej.

Przekształcanie pola tekstowego o określonej szerokości (wysokości) w pole rozszerzane

 Dwukrotnie kliknij uchwyt zmiany rozmiaru.

Zaznaczanie znaków w polu tekstowym

 1. Wybierz narzędzie Tekst .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć wybrane znaki przeciągnij wskaźnik kursora.

  • Aby zaznaczyć słowo, kliknij je dwukrotnie.

  • Aby zaznaczyć większy fragment tekstu, kliknij jego początek, a następnie z wciśniętym klawiszem Shift kliknij jego koniec.

  • Aby zaznaczyć cały tekst w danym polu wciśnij klawisze Control+A (Windows) lub Command+A (Macintosh).

Zaznaczanie pól tekstowych

 Wybierz narzędzie Zaznaczanie , i kliknij pole tekstowe. Aby zaznaczyć wiele elementów, dodatkowo wciśnij klawisz Shift.

Ustawianie opcji tekstu dynamicznego i wejściowego

 1. Kliknij w obszarze istniejącego tekstu dynamicznego.
 2. Sprawdź, czy w wysuwanym menu Inspektora właściwości wyświetlone jest hasło Dynamiczny lub Wejściowy.
 3. Wprowadź nazwę obiektu dla pola tekstowego.
 4. Określ wysokość, szerokość i położenie tekstu.
 5. Wybierz czcionkę i styl.
 6. W oknie dialogowym Typ wiersza wskaż jedną z następujących opcji:
  Wielowierszowy
  Tekst jest wyświetlany w bloku o wielu wierszach.

  Jednowierszowy
  Tekst jest wyświetlany jako jeden wiersz.

  Wielowierszowy bez zawijania
  Tekst jest wyświetlany w bloku o wielu wierszach zawijanych jedynie wtedy, gdy wymusza to ostatni znak, np. Enter (Windows) lub Return (Macintosh).

 7. Aby użytkownicy mogli zaznaczać tekst dynamiczny, kliknij opcję Można zaznaczyć . Aby uniemożliwić użytkownikom zaznaczanie tekstu, usuń zaznaczenie tej opcji.
 8. Aby zachować format tekstu wzbogaconego (obejmujący np. czcionki i hiperłącza) z odpowiednimi znacznikami języka HTML, kliknij opcję Renderuj tekst jako HTML .
 9. Aby wyświetlić czarną obwódkę i białe tło pola tekstowego, kliknij opcję Pokaż krawędź .
 10. Zależnie od potrzeby, w polu Zmienna wprowadź nazwę zmiennej dla pola tekstowego. (Z opcji tej korzysta się tylko przy obsłudze programu Macromedia Flash Player 5 firmy Adobe lub jego wcześniejszej wersji.)

  Poczynając od wersji 6 programu Macromedia Flash MX , polu tekstowemu przypisuje się nazwę obiektu przy pomocy Inspektora właściwości. Jakkolwiek można korzystać z metody nadawania dynamicznym polom tekstowym nazw zmiennych aby zachować w ten sposób zgodność z programem Macromedia Flash 5 i jego wcześniejszymi wersjami, to jednak producent tego nie zaleca ze względu na brak możliwości kontroli innych właściwości pola czy stosowania ustawień arkuszy stylów.

 11. Kliknij Osadź dla uzyskania dostępu do opcji osadzonych konturów czcionki:
  Nie osadzaj
  Opcja nie przewiduje osadzania żadnych czcionek.

  Auto-wypełnienie
  Opcja powoduje osadzenie wszystkich znaków z zaznaczonych pól tekstowych.

Ustawianie preferencji dla tekstu pionowego

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows), lub Flash > Preferencje (Macintosh), a następnie kliknij zakładkę Edycja w oknie dialogowym Preferencje.
 2. Pod hasłem Tekst pionowy, wprowadź zależnie od potrzeby następujące opcje:
  Domyślna orientacja tekstu
  Automatycznie nadaje nowym polom tekstowym orientację pionową.

  Przepływ tekstu od prawej do lewej
  Narzuca wypełnianie pola pionowymi wierszami tekstu od strony prawej do lewej.

  Brak kerningu
  Uniemożliwia stosowanie kerningu do tekstu pionowego. (Opcja ta nie dotyczy tekstu poziomego.)