Detailní chybová hlášení SQL, identifikátory a argumenty

Třída SQLError představuje různé chyby, které se mohou objevit při práci s lokální databází SQL prostředí Adobe AIR. U každé dané výjimky disponuje instance SQLError vlastností details obsahující chybovou zprávu v angličtině. Každá chybová zpráva má navíc asociovaný jedinečný identifikátor, který je k dispozici ve vlastnosti detailID objektu SQLError. Pokud aplikace vlastnost detailID použije, dokáže identifikovat specifickou chybovou zprávu details. Aplikace může poskytnout koncovému uživateli alternativní text v jazyce jeho lokality. Hodnoty argumentů v poli detailArguments mohou být na odpovídajícím místě řetězce chybové zprávy nahrazeny. Tato možnost je vhodná pro aplikace, které pro tuto chybu zobrazují chybovou zprávu vlastnosti details přímo koncovým uživatelům ve specifickém místním prostředí.

Následující tabulka obsahuje seznam hodnot detailID a text přiřazených chybových zpráv v angličtině. Zástupný text použitý ve zprávách označuje, kde jsou hodnoty detailArguments nahrazeny za běhu programu. Seznam lze použít jako zdroj pro lokalizaci chybových zpráv, které se mohou objevit při operacích databáze SQL.

Hodnota vlastnosti detailID třídy SQLError

Podrobná chybová zpráva v angličtině a parametry

1001

Connection closed. (Spojení uzavřeno.)

1102

Database must be open to perform this operation. (Chcete-li provést tuto operaci, je třeba mít otevřenou databázi.)

1003

%s [,|and %s] parameter name(s) found in parameters property but not in the SQL specified. (Názvy parametrů %s [,|a %s] byly nalezeny ve vlastnostech parametrů, avšak nebyly nalezeny v určené databázi SQL.)

1004

Mismatch in parameter count. Found %d in SQL specified and %d value(s) set in parameters property. Expecting values for %s [,|and %s]. (Počet parametrů se neshoduje. V určené databázi SQL bylo nalezeno %d a dále %d hodnot zadaných ve vlastnostech parametrů. Očekávají se hodnoty u %s [,|a %s].)

1005

Auto compact could not be turned on. (Nelze zapnout automatickou kompresi.)

1006

The pageSize value could not be set. (Nelze nastavit hodnotu pageSize.)

1007

The schema object with name '%s' of type '%s' in database '%s' was not found. (Objekt schématu s názvem %s, typu %s, v databázi %s nebyl nalezen.)

1008

The schema object with name '%s' in database '%s' was not found. (Objekt schématu s názvem %s, v databázi %s nebyl nalezen.)

1009

No schema objects with type '%s' in database '%s' were found. (Objekty schématu typu %s, v databázi %, nebyly nalezeny.)

1010

No schema objects in database '%s' were found. (V databázi %s nebyly nalezeny žádné objekty schématu.)

2001

Parser stack overflow. (Přetečení zásobníku analyzátoru.)

2002

Too many arguments on function '%s'. (Funkce '%s' obsahuje příliš mnoho argumentů.)

2003

near '%s': syntax error (Téměř '%s': syntaktická chyba.)

2004

there is already another table or index with this name: '%s' (Již existuje jiná tabulka nebo index s tímto názvem: '%s'.)

2005

PRAGMA is not allowed in SQL. (Příkaz PRAGMA není v databázi SQL povolen.)

2006

Not a writable directory. (Nejedná se o adresář s možností zápisu.)

2007

Unknown or unsupported join type: '%s %s %s' (Neznámý nebo nepodporovaný typ spojení: '%s %s %s'.)

2008

RIGHT and FULL OUTER JOINs are not currently supported. (Spojení RIGHT a FULL OUTER JOIN nejsou aktuálně podporována.)

2009

A NATURAL join may not have an ON or USING clause. (Spojení NATURAL nesmí obsahovat klauzuli ON nebo USING.)

2010

Cannot have both ON and USING clauses in the same join. (Ve stejném spojení nelze mít současně klauzuli ON a USING.)

2011

Cannot join using column '%s' - column not present in both tables. (Nelze spojit pomocí sloupce '%s' – sloupec není uveden v obou tabulkách.)

2012

Only a single result allowed for a SELECT that is part of an expression. (Pro příkaz SELECT, který je součástí výrazu, je povolen pouze jeden výsledek.)

2013

No such table: '[%s.]%s' (Žádná tabulka tohoto typu: '[%s.]%s'.)

2014

No tables specified. (Nejsou určeny žádné tabulky.)

2015

Too many columns in result set|too many columns on '%s'. (Příliš mnoho sloupců ve výsledném souboru|příliš mnoho sloupců v '%s'.)

2016

%s ORDER|GROUP BY term out of range - should be between 1 and %d (Termín klauzule %s ORDER|GROUP BY je mimo rozsah – měl by být mezi 1 a %d.)

2017

Too many terms in ORDER BY clause. (Příliš mnoho termínů v klauzuli ORDER BY.)

2018

%s ORDER BY term out of range - should be between 1 and %d (Termín %s ORDER BY je mimo rozsah – hodnota by měla být v rozmezí 1 až %d.)

2019

%r ORDER BY term does not match any column in the result set. (Termín ORDER BY %r neodpovídá žádnému sloupci ve výsledném souboru.)

2020

ORDER BY clause should come after '%s' not before. (Klauzule ORDER BY by měla následovat za %s, nikoli před.)

2021

LIMIT clause should come after '%s' not before. (Klauzule LIMIT by měla následovat za %s, nikoli před.)

2022

SELECTs to the left and right of '%s' do not have the same number of result columns. (Příkazy SELECT nalevo a napravo od %s nemají stejný počet výsledných sloupců.)

2023

A GROUP BY clause is required before HAVING. (Klauzule GROUP BY je vyžadována před klauzulí HAVING.)

2024

Aggregate functions are not allowed in the GROUP BY clause. (V klauzuli GROUP BY nejsou povoleny agregační funkce.)

2025

DISTINCT in aggregate must be followed by an expression. (Klauzule DISTINCT v agregátu musí být následována výrazem.)

2026

Too many terms in compound SELECT. (Příliš mnoho termínů ve složeném příkazu SELECT.)

2027

Too many terms in ORDER BY|GROUP clause. (Příliš mnoho termínů v klauzuli ORDER BY|GROUP.)

2028

Temporary trigger may not have qualified name (Dočasný spouštěč nesmí obsahovat název s určením údaje.)

2030

Trigger '%s' already exists (Spouštěč '%s' již existuje.)

2032

Cannot create BEFORE|AFTER trigger on view: '%s'. (Spouštěč BEFORE|AFTER u zobrazení nelze vytvořit: '%s')

2033

Cannot create INSTEAD OF trigger on table: '%s'. (Spouštěč INSTEAD OF u tabulky nelze vytvořit: '%s')

2034

No such trigger: '%s' (Žádný spouštěč tohoto typu: '%s'.)

2035

Recursive triggers not supported ('%s'). (Rekurzivní spouštěče nejsou podporovány ('%s').)

2036

No such column: %s[.%s[.%s]] (Neexistuje takový sloupec: %s[.%s[.%s]])

2037

VACUUM is not allowed from SQL. (Příkaz VACUUM není z databáze SQL povolen.)

2043

Table '%s': indexing function returned an invalid plan. (Tabulka '%s': funkce indexování vrátila neplatný plán.)

2044

At most %d tables in a join. (Lze spojit nejvýše %d tabulek.)

2046

Cannot add a PRIMARY KEY column. (Sloupec PRIMARY KEY nelze přidat.)

2047

Cannot add a UNIQUE column. (Sloupec UNIQUE nelze přidat.)

2048

Cannot add a NOT NULL column with default value NULL. (Sloupec NOT NULL s výchozí hodnotou NULL nelze přidat.)

2049

Cannot add a column with non-constant default. (Sloupec s nekonstantní výchozí hodnotou nelze přidat.)

2050

Cannot add a column to a view. (Sloupec k zobrazení nelze přidat.)

2051

ANALYZE is not allowed in SQL. (Příkaz ANALYZE není v databázi SQL povolen.)

2052

Invalid name: '%s' (Neplatný název: '%s'.)

2053

ATTACH is not allowed from SQL. (Příkaz ATTACH není z databáze SQL povolen.)

2054

%s '%s' cannot reference objects in database '%s' (%s %s nemůže odkazovat na objekty v databázi %s.)

2055

Access to '[%s.]%s.%s' is prohibited. (Přístup k '[%s.]%s.%s' byl zakázán.)

2056

Not authorized. (Nemáte oprávnění.)

2058

No such view: '[%s.]%s' (Žádná zobrazení tohoto typu: '[%s.]%s'.)

2060

Temporary table name must be unqualified. (Název dočasné tabulky musí být nekvalifikovaný.)

2061

Table '%s' already exists (Tabulka '%s' již existuje.)

2062

There is already an index named: '%s' (Index s tímto názvem již existuje: '%s'.)

2064

Duplicate column name: '%s' (Duplicitní název sloupce: '%s'.)

2065

Table '%s' has more than one primary key. (Tabulka '%s' obsahuje více než jeden primární klíč.)

2066

AUTOINCREMENT is only allowed on an INTEGER PRIMARY KEY (Klíčové slovo AUTOINCREMENT je povoleno pouze u sloupce INTEGER PRIMARY KEY.)

2067

No such collation sequence: '%s' (Žádná porovnávací posloupnost tohoto typu: '%s'.)

2068

Parameters are not allowed in views. (Parametry nejsou povoleny u zobrazení.)

2069

View '%s' is circularly defined. (Zobrazení '%s' je kruhově definované.)

2070

Table '%s' may not be dropped. (Tabulku '%s' nelze odstranit.)

2071

Use DROP VIEW to delete view '%s' (Použitím příkazu DROP VIEW odstraníte zobrazení '%s'.)

2072

Use DROP TABLE to delete table '%s' (Použitím příkazu DROP TABLE odstraníte tabulku '%s'.)

2073

Foreign key on '%s' should reference only one column of table '%s' (Cizí klíč v '%s' by měl odkazovat pouze na jeden sloupec tabulky '%s'.)

2074

Number of columns in foreign key does not match the number of columns in the referenced table. (Počet sloupců v cizím klíči neodpovídá počtu sloupců v odkazované tabulce.)

2075

Unknown column '%s' in foreign key definition. (Neznámý sloupec '%s' v definici cizího klíče.)

2076

Table '%s' may not be indexed. (Tabulku '%s' nelze indexovat.)

2077

Views may not be indexed. (Nelze indexovat zobrazení.)

2080

Conflicting ON CONFLICT clauses specified. (Konflikt určených klauzulí ON CONFLICT.)

2081

No such index: '%s' (Žádný index tohoto typu: '%s'.)

2082

Index associated with UNIQUE or PRIMARY KEY constraint cannot be dropped. (Nelze odstranit index přiřazený k mezím UNIQUE nebo PRIMARY KEY.)

2083

BEGIN is not allowed in SQL. (Příkaz BEGIN není v databázi SQL povolen.)

2084

COMMIT is not allowed in SQL. (Příkaz COMMIT není v databázi SQL povolen.)

2085

ROLLBACK is not allowed in SQL. (Příkaz ROLLBACK není v databázi SQL povolen.)

2086

Unable to open a temporary database file for storing temporary tables. (Dočasný soubor databáze určený k ukládání dočasných tabulek nelze otevřít.)

2087

Unable to identify the object to be reindexed. (Objekt určený k opakovanému indexování nelze určit.)

2088

Table '%s' may not be modified. (Tabulku '%s' nelze upravit.)

2089

Cannot modify '%s' because it is a view. ('%s' nelze změnit, protože se jedná o zobrazení.)

2090

Variable number must be between ?0 and ?%d< (Hodnota proměnné musí být v rozmezí ?0 až ?%d<.)

2092

Misuse of aliased aggregate '%s' (Chybné použití agregátu s alternativním jménem '%s'.)

2093

Ambiguous column name: '[%s.[%s.]]%s' (Nejednoznačný název sloupce: '[%s.[%s.]]%s'.)

2094

No such function: '%s' (Žádná funkce tohoto typu: '%s'.)

2095

Wrong number of arguments to function '%s' (Nesprávný počet argumentů ve funkci '%s'.)

2096

Subqueries prohibited in CHECK constraints. (Zakázané poddotazy v mezích CHECK.)

2097

Parameters prohibited in CHECK constraints. (Zakázané parametry v mezích CHECK.)

2098

Expression tree is too large (maximum depth %d) (Strom výrazů je příliš velký (maximální hloubka %d).)

2099

RAISE() may only be used within a trigger-program (Funkci RAISE() lze použít pouze v rámci programu spouštěče.)

2100

Table '%s' has %d columns but %d values were supplied (Tabulka '%s' obsahuje %d sloupců, avšak bylo poskytnuto %d hodnot.)

2101

Database schema is locked: '%s' (Schéma databáze je zamknuto: '%s'.)

2102

Statement too long. (Příkaz je příliš dlouhý.)

2103

Unable to delete/modify collation sequence due to active statements (Kolační posloupnost nelze odstranit/změnit v důsledku aktivních příkazů.)

2104

Too many attached databases - max %d (Příliš mnoho připojených databází – maximálně %d.)

2105

Cannot ATTACH database within transaction. (V průběhu transakce nelze použít příkaz ATTACH k připojení.)

2106

Database '%s' is already in use. (Databáze '%s' je již používána.)

2108

Attached databases must use the same text encoding as main database. (Připojené databáze musí používat stejné kódování textu jako hlavní databáze.)

2200

Out of memory. (Nedostatek paměti.)

2201

Unable to open database. (Databázi nelze otevřít.)

2202

Cannot DETACH database within transaction. (V průběhu transakce nelze použít příkaz DETACH k odpojení databáze.)

2203

Cannot detach database: '%s' (Databázi nelze odpojit: '%s'.)

2204

Database '%s' is locked. (Databáze '%s' je zamknuta.)

2205

Unable to acquire a read lock on the database. (Nelze získat zamknutí databáze pro čtení.)

2206

[column|columns] '%s'[,'%s'] are not [unique|is] not unique. ([Sloupec|Sloupce] %s[,%s] [není jedinečný|nejsou jedinečné].)

2207

Malformed database schema. (Schéma databáze v nesprávném tvaru.)

2208

Unsupported file format. (Nepodporovaný formát souboru.)

2209

Unrecognized token: '%s' (Nerozpoznaný symbol: '%s'.)

2300

Could not convert text value to numeric value. (Textovou hodnotu nelze převést na numerickou hodnotu.)

2301

Could not convert string value to date. (Řetězcovou hodnotu nelze převést na datum.)

2302

Could not convert floating point value to integer without loss of data. (Hodnotu s plovoucí čárkou nelze převést na celé číslo bez ztráty dat.)

2303

Cannot rollback transaction - SQL statements in progress. (Transakci nelze vrátit – probíhají příkazy databáze SQL.)

2304

Cannot commit transaction - SQL statements in progress. (Transakci nelze provést – probíhají příkazy databáze SQL.)

2305

Database table is locked: '%s' (Tabulka databáze je zamknuta: '%s'.)

2306

Read-only table. (Tabulka je pouze ke čtení.)

2307

String or blob too big. (Řetězec nebo blob je příliš velký.)

2309

Cannot open indexed column for writing. (Indexovaný sloupec nelze otevřít k zápisu.)

2400

Cannot open value of type %s. (Nelze otevřít hodnotu typu %s.)

2401

No such rowid: %s< (Žádný sloupec rowid tohoto typu: %s.)

2402

Object name reserved for internal use: '%s' (Název objektu je vyhrazen pro interní použití: '%s'.)

2403

View '%s' may not be altered. (Zobrazení '%s' nelze změnit.)

2404

Default value of column '%s' is not constant. (Výchozí hodnota sloupce '%s' není konstantní.)

2405

Not authorized to use function '%s' (Nemáte oprávnění k použití funkce '%s'.)

2406

Misuse of aggregate function '%s' (Chybné použití agregační funkce '%s'.)

2407

Misuse of aggregate '%s' (Chybné použití agregátu '%s'.)

2408

No such database: '%s' (Žádná databáze tohoto typu: '%s'.)

2409

Table '%s' has no column named '%s' (Tabulka '%s' neobsahuje žádný sloupec s názvem '%s'.)

2501

No such module: '%s' (Žádný modul tohoto typu: '%s'.)

2508

No such savepoint: '%s' (Žádný bod uložení tohoto typu: '%s'.)

2510

Cannot rollback - no transaction is active. (Nelze vrátit zpět - žádná transakce není aktivní.)

2511

Cannot commit - no transaction is active. (Nelze provést - žádná transakce není aktivní.)